§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Prezenty na Facebooku od dobra-drogeria.pl” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Adam Blada z siedzibą na ul. Graniczna 2F/3, 54-610 Wrocław posiadająca nr NIP 949-182-27-61 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/dobra-drogeriapl-114219380034130/

 (zwanej dalej “Fanpage”) w aplikacji pod zakładką “Wygraj prezenty” (zwanej dalej “Aplikacją” lub “Aplikacją Konkursową”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, na publikowanie przez Aplikację informacji w Profilu Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości przez Aplikację.

d. Wytypowanie kategorii w Aplikacji Konkursowej

e. Polecenie aplikacji znajomym

f. Założenie konta w sklepie dobra-drogeria.pl lub zapisanie się do newsletera 

3. Konkurs trwa od dnia 25 listopada 2019 godz. 10:00 do 30 listopada 2019 godz. 22:00

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

Nagrodą główną w Konkursie jest Bon podarunkowy o wartości 90 zł do wykorzystania w sklepie internetowym dobra-drogeria.pl do końca 2019 roku. 

Łączna wartość nagrody wynosi: 99 zł, na którą składa się nagroda rzeczowa o wartości 90 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 9 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę zobowiązania PIT z tytułu otrzymanej nagrody.

(zwany dalej “Nagrodą Główną”)

2. Nagrodami dodatkowymi jest 6 kodów 30% rabatowych (zwane dalej “Nagrodą Dnia”)

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Codziennie o wybranej przez siebie godzinie Organizator na stronie dobra-drogeria.pl na karcie produktowej jednego z produktów należących do danej kategorii przedstawionych w Aplikacji Konkursowej doda tekst “Black Friday” i tym samym ustali miejsce ukrycia nagrody. Moment pojawienia się tego tekstu będzie tożsamy z momentem ukrycia nagrody. Tekst “Black Friday” zostanie usunięty z karty produktowej w czasie od 5 minut do 8 godzin, jednak nie później niż w momencie ukrycia kolejnej nagrody (pojawienia się tekstu “Black Friday” na innej karcie produktowej).

2. Nagrodę dnia otrzyma Uczestnik, który jako pierwszy wytypuje poprawne miejsce oraz będzie najbliżej momentu ukrycia nagrody przez Organizatora.

3. Uczestnik, który otrzyma nagrodę dnia oraz będzie najbliżej momentu ukrycia nagrody ze wszystkich uczestników konkursu otrzyma Nagrodę Główną.

4. Nagrodę dnia można otrzymać wyłącznie raz w okresie trwania konkursu. W przypadku, w którym Uczestnik wygra więcej niż jedną nagrodę dnia, wówczas nagroda dnia trafi do kolejnego Uczestnika w rankingu.

5. W przypadku, w którym więcej niż jeden uczestnik uzyska najlepszy czas, wówczas nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który wziął udział w konkursie jako pierwszy (liczy się moment zapisania założenia konta na dobra-drogeria.pl). Dotyczy to zarówno nagród dnia, jak i nagrody głównej.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.

7. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona w Aplikacji Konkursowej do północy oraz zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych.

8. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

9. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom pocztą elektroniczną

10. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres email oraz telefon odbiorcy nagrody.

11. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

12. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie dobra-drogeria.pl oraz na Fanpage.

13. Nagroda zostanie przesłana na adres email wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 3 dni od daty przesłania danych adresowych.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

16. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Prezenty na Facebooku od dobra-drogeria.pl”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści Aplikacji Konkursowej lub są zawarte w logice aplikacji.