Regulamin konkursu „Dzień Matki”

Organizatorem konkursu „Dzień Matki” jest Firma Agnieszka Blada z siedzibą na ul. Graniczna 2F/3 54-610 Wrocław NIP: 997-007-46-30 oraz Firma Adam Blada z siedzibą na ul. Graniczna 2F/3, 54-610 Wrocław NIP: 949-182-27-61. zwanymi dalej „Organizatorami”)

Kontakt z organizatorami konkursu możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@dobra-drogeria.pl

§ 1 Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:

1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,

2) pracownikiem organizatora,

3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.

3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:

1) wstępnych,

2) zstępnych,

3) rodzeństwo,

4) małżonka,

5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

4. Zabawa prowadzona jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Organizatorzy informują, że zabawa nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom zabawy nie przysługują w związku z udziałem w zabawie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

§ 2 Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest na Facebooku na stronie internetowej AVON jak pięknie być sobą: https://www.facebook.com/AVONjakpiekniebycsoba

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 maja 2020 r. o godz. 18:00 i trwa do dnia 28 maja 2020 r. do godz. 20:00 

§ 3 Zadanie konkursowe

W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:

1. Dołączyć do Klubu Avon rejestrując się przez link: https://start.avonpolska.pl/tanieavonki oraz kupić co najmniej jeden kosmetyk z Avon na dowolną kwotę.

2. Polubić stronę organizatora i udostępnić publicznie post konkursowy: https://www.facebook.com/AVONjakpiekniebycsoba

3. Napisać w komentarzu jaki kosmetyk z Avon podarował/abyś w prezencie swojej mamie na Dzień Matki wraz z uzasadnieniem.

Najciekawsze odpowiedzi wygrywają. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich 3 warunków w/w.

§ 4 Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając się do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin. [WW2] 

2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi prawa do przetwarzania jego danych osobowych

§ 5 Wybór zwycięzcy

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

1. nagroda I stopnia – złota bransoletka firmy YES oraz perfumy MAXIMA dla niej.

2. nagroda II stopnia – 5 zestawów kosmetyków AVON w formie prezentów.

Spośród wszystkich uczestników konkursu, organizator wybierze 6 zwycięzców, którzy zrobili swoje pierwsze zakupy w Avon rejestrując się przez link https://start.avonpolska.pl/tanieavonki i udzielili najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe według organizatora konkursu oraz spełnili warunki uczestnictwa w konkursie. Osoby wybrane przez organizatora są zwycięzcami konkursu.

3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2020 r w następujący sposób:

- na Facebooku na stronie internetowej AVON jak pięknie być sobą w dniu 30 maja 2020 r. o godz. 20:00 pojawi się post z imionami i nazwiskami 6 osób, które wygrały konkurs  i zostaną im przyznane w kolejności nagrody I stopnia i nagrody II stopnia.

§ 6 Nagroda

Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę w postaci zestawu kosmetyków firmy Avon o wartości katalogowej od 100 zł do 200 zł zł brutto oraz nagroda pieniężna w całości przeznaczona na zapłatę zobowiązania PIT z tytułu otrzymanej nagrody.

Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców za pośrednictwem kuriera pocztą. Koszt przesyłki ponosi organizator konkursu. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu są jego organizatorzy.

2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) przeprowadzenie konkursu obejmujące działania takie jak gromadzenie prac konkursowych, ocena prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) wywiązanie się z obowiązków nałożonych na organizatora konkursu jako płatnika podatku dochodowego od nagród w konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3) ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w konkursie, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).         

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców organizatora konkursu, takich jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, księgowość  podmiot świadczący wsparcie IT.

4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, a po tym terminie zostaną usunięte, chyba że w tym czasie uczestnik złoży reklamację. W takiej sytuacji dane uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celu udokumentowania przebiegu postępowania reklamacyjnego.

5. Dane zwycięzców konkursu, z uwagi na fakt ich przechowywania w ramach dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentację księgową.

6. Uczestnikom konkursu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:

1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://dobra-drogeria.pl/content/11-regulamin-konkursu-dzien-matki

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres kontakt@dobra-drogeria.pl w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.